Hævvi
Comedy

Hævvi

Podkast 4

Jonna jïh Nelly lægan goh göökte bööremes voelpetje guaktah åvtefeestesne. Dah guaktah juekiejægan guktie jieledh goh noere saemie NRK:n voestes podkaste åarjelsaemiengielesne. (Se tekstet versjon i NRK TV). Hør alle episodene i appen NRK Radio

Siste episoder
14.05.2024
42. Maadteraahkah jïh naeliedotkije
07.05.2024
41. Nollesaemie
30.04.2024
40. Partyaahka
30.04.2024
40. Party-aahka
23.04.2024
39. Gaarmanæjja gaehkie

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet