Hævvi
Comedy

Hævvi

Podkast 4

Jonna jïh Nelly lægan goh göökte bööremes voelpetje guaktah åvtefeestesne. Dah guaktah juekiejægan guktie jieledh goh noere saemie NRK:n voestes podkaste åarjelsaemiengielesne. (Se tekstet versjon i NRK TV). Hør alle episodene i appen NRK Radio

Siste episoder
28.11.2023
19. "Cuffing Season"
21.11.2023
18. Manne derhvie-vïedtje bonhkelamme.
14.11.2023
17. Åarjelbaernieh bielelen bovtsh ohtsh!
07.11.2023
16. Edtjebe saemien porno darjodh?
31.10.2023
15. Hævvi-Halloween

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet