Hævvi
Comedy

Hævvi

Podkast 4

Jonna jïh Nelly lægan goh göökte bööremes voelpetje guaktah åvtefeestesne. Dah guaktah juekiejægan guktie jieledh goh noere saemie NRK:n voestes podkaste åarjelsaemiengielesne. (Se tekstet versjon i NRK TV). Hør alle episodene i appen NRK Radio

Siste episoder
30.05.2023
7. Jaahkoe jïh joikagaahkoeh
23.05.2023
6. Sex saemien gïelesne
16.05.2023
5. Naasjonale laavlomeh mojhtesistie
09.05.2023
4. Depresjovne lea goh akte bïenje
02.05.2023
3. Asketruerie jïh lohketæjjan aerpie

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet